California Invest

CALIFORNIA INVEST ASDrift av skip og eiendom

California Invest AS har som  virksomhet å drifte og eie

skip og eiendom.


Selskapets aktiviteter innenfor shipping og fast eiendom gir i perioder et likviditetsoverskudd.  


Ledig likviditet blir aktivt plassert

som finansielle investeringer nasjonalt

og internasjonalt, hovedsakelig i

form av børsnoterte aksjer. 

 

Drifts- og investeringsbeslutninger

blir alltid foretatt av selskapet selv.


Selskapet er inne i en fase preget av

ekspansjon, der nye prosjekter blir

kontinuerlig bearbeidet.